Členové týmu

Řešitelský tým UHK

Všichni členové řešitelského týmu UHK byli v letech 2016-2020 zaměstnanci Katedry pomocných věd historických a archivnictví, FF UHK.

Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D.

Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D.
Byla hlavní řešitelkou projektu a vedoucí projektového týmu UHK
Vystudovala Masarykovu univerzitu v Brně, kde roku 2006 získala magisterský titul v oboru historie – pomocné vědy historické. V roce 2013 dokončila doktorské studium oboru pomocné vědy historické a byl jí udělen titul Ph.D. Mezi léty 2008 a 2010 pracovala jako archivářka v Archivu bezpečnostních složek. Od roku 2010 je odbornou asistentkou na Katedře pomocných věd historických a archivnictví FF UHK, v letech 2017-2019 tuto katedru vedla. Věnuje se zejména církevním dějinám pozdního středověku a raného novověku, sfragistice a diplomatice.
V projektu se podílela na přípravě dokumentu o broumovské knihovně, na přípravě výstavy a na metodice. Je editorkou katalogu k výstavě a hlavní autorkou monografie.

PhDr. Sixtus Bolom-Kotari, Ph.D.

PhDr. Sixtus Bolom-Kotari, Ph.D.
V projektu působil v letech 2016 - 2020 jako památkář a historik
Vystudoval Masarykovu univerzitu v Brně, kde roku 2007 získal magisterský titul v oboru historie - archivnictví. Roku 2011 absolvoval rigorózní zkoušku. O dva roky později dokončil doktorské studium oboru české dějiny a byl mu udělen titul Ph.D. Svou pracovní kariéru začínal na Národním památkovém ústavu, územním odborném pracovišti v Telči jako garant památkové péče. Během doktorského studia získal angažmá na Historickém ústavu Akademie věd ČR, kde na různých pozicích působí dosud. Od roku 2018 je ředitelem Muzea Náchodska. Věnuje se rovněž pedagogické činnosti, kurzy zaměřené na památkovou péči či české dějiny vedl na Masarykově univerzitě, Karlově univerzitě i na Univerzitě Hradec Králové.
V projektu se podílel na přípravě dokumentu o broumovské knihovně, na přípravě katalogu. Je hlavním autorem metodiky a spoluautorem monografie.

Dr. Anderas Gamerith

Mag. Andreas Gamerith, PhD.
V projektu působil v letech 2016 - 2020 jako kunsthistorik a zahraniční specialista
Vystudoval dějiny umění na Vídeňské univerzitě. Během studií absolvoval stipendijní pobyty v Linci a v Římě. Od roku 2010 působí jako lektor na Akademii výtvarných umění ve Vídni, od roku 2013 pak jako knihovník, archivář a správce sbírek v klášterní knihovně ve Zwettlu. V oblibě má aktivity a projekty, při nichž kombinuje umělecko-historický výzkum s uměleckou činností, příkladem může být rekonstrukce důležité „Velké kaskády“ Schloßhofu, kde bylo možné znovu vytvořit fragmenty reliéfů dle jeho vlastních návrhů, a oltářní obraz na hrobě císaře Maximiliána I. ve Wiener Neustadtu. Odborně se zaměřuje na barokní malbu v Itálii a střední Evropě, se zvláštním zaměřením na možnosti interpretace obrazu a ikonologie. Jeho srdeční záležitostí je malíř Paul Troger a barokní umění v klášterech v Rakousku.
V projektu se podílel na přípravě dokumentu o broumovské knihovně, na přípravě katalogu. Je autorem jedné ze studií a spoluautorem monografie.

Ing. František Hlaváček

Ing. František Hlaváček
V projektu působil v letech 2019 - 2020 jako IT specialista
Vystudoval Univerzitu Pardubice, kde postupně v letech 2011 získal bakalářský titul v oboru informační technologie a roku 2013 magisterský titul v tomtéž oboru. Působí jako programátor webových stránek a interních aplikací v soukromém sektoru.
Je autorem specializovaného softwaru a spoluautorem specializované mapy.

Mgr. Anna Holešová

Mgr. Anna Holešová
V projektu působila v letech 2016 - 2020 jako tvůrkyně metadat, digitalizátorka a katalogizátorka
Vystudovala Univerzitu Hradec Králové, kde postupně v letech 2015 získala bakalářský v oboru historie – archivnictví a roku 2017 magisterský titul v oboru archivnictví. Nyní zde dokončuje doktorské studium. Angažmá v projektu bylo jejím prvním stálým zaměstnáním. Odborně se věnuje kodikologii, zejména typografické výzdobě raně novověkých tisků a novověkým modlitebním knihám.
V projektu se podílela na přípravě databáze typografických prvků, specializované mapy a výstavy. Je autorkou jednoho z textů výstavního katalogu a také spoluautorkou monografie.

Mgr. Lenka Horáková, Ph.D.

Mgr. Lenka Horáková, Ph.D.
V projektu působila v letech 2016 - 2020 jako garantka a vedoucí zpracování rukopisných i tištěných fondů broumovské knihovny
Vystudovala nejprve Univerzitu Hradec Králové, kde roku 2003 získala bakalářský titul v oboru archivnictví-historie. Magisterské vzdělání absolvovala na Masarykově univerzitě, kde pokračovala v doktorském studiu a roku 2010 jí byl udělen titul Ph.D. v oboru pomocné věd historické. Mezi léty 2005 až 2019 působila jako odborná asistentka na Katedře pomocných věd historických FF UHK. Od roku 2019 je zaměstnaná jako archivářka v Archivu Univerzity Hradec Králové.
V projektu se podílela na přípravě databáze typografických prvků, přípravě výstavy a textu do výstavního katalogu, stejně jako na přípravě monografie.

Mgr. Jindřich Kolda, Ph.D.

Mgr. Jindřich Kolda, Ph.D.
V projektu působil v letech 2016 - 2020 jako památkář a historik
Vystudoval Univerzitu Hradec Králové, kde postupně v letech 2013 získal bakalářský a titul v oboru historie – archivnictví a roku 2015 magisterský titul v oboru archivnictví. Doktorské studium dokončil tamtéž v roce 2019, byl mu udělen titul Ph.D v oboru archivnictví. Svou pracovní kariéru začínal na Národním památkovém ústavu, v různých pozicích pracoval až do roku 2017 na hospitálu Kuks. V letech 2013 až 2017 byl rovněž archivářem v Českém farmaceutickém muzeu. Od roku 2017 působí jako odborný asistent na Katedře sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. V roce 2019 se stal členem Katedry pomocných věd historických a archivnictví FF UHK, roku 2020 byl pověřen jejím řízením a od roku 2021 tuto katedru vede. Zaměřuje se na církevní dějiny raného novověku, knihovědu a kodikologii.
V projektu se podílel na přípravě dokumentu o broumovské knihovně, na přípravě výstavy a na metodice. Je autorem či spoluautorem dvou studií, textů ve výstavním katalogu a hlavním autorem monografie.

Mgr. Jan Košek

Mgr. Jan Košek
V projektu působil v letech 2016 - 2020 jako vedoucí a metodik digitalizace
Vystudoval Univerzitu Hradec Králové, kde nejprve na Pedagogické fakultě obdržel roku 2001 bakalářský titul z oboru archivnictví – historie. Pokračoval studiem oboru historie na Filozofické fakultě téže univerzity a roku 2009 se stal magistrem. Od roku 1995 pracuje jako archivář ve Státním okresním archivu Hradec Králové. Dlouhodobě externě vyučuje Katedře pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Svůj odborný zájem zaměřuje na regionální dějiny druhé poloviny 20. století, digitalizaci a fotografické sbírky.

Zuzana Řezníčková

Bc. Zuzana Řezníčková
V projektu působila v letech 2016 - 2020 jako ekonomka projektu
Vystudovala Univerzitu Pardubice, kde získala titul Bc. v oboru Klinická biologie a chemie. Pracovala nejprve ve společnosti zabývající se nákupem a distribucí laboratorních biochemických a mikrobiologických souprav, poté několik let v pojišťovnictví. Od roku 2005 působí na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové, do roku 2010 jako asistentka děkana, poté na Oddělení vědy a výzkumu. Od roku 2020 je jejím hlavním zaměstnavatelem Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., kde pracuje na Ekonomickém oddělení.

Mgr. Martina Vítková

Mgr. Martina Vítková
V projektu působila v letech 2016 - 2020 jako tvůrkyně metadat, digitalizátorka a katalogizátorka
Vystudovala Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích, kde v roce 2008 získala magisterský titul v oboru historie. Poté v letech 2008 až 2016 pracovala na Národním památkovém ústavu, územním odborném pracovišti v Telči na odboru Evidence a dokumentace jako archivářka. Od roku 2021 je jejím novým působištěm Městské muzeum v Jaroměři. Odborně se věnuje kodikologii, zejména proveniencím raně novověkých tisků.
V projektu se podílela na přípravě přípravě databáze typografických prvků, specializované mapy a výstavy. Je autorkou jednoho z textů výstavního katalogu a také spoluautorkou monografie.

Mgr. Eva Vodochodská

Mgr. Eva Vodochodská
V projektu působila v letech 2016 - 2020 jako tvůrkyně metadat a digitalizátorka. Zároveň pečovala o fond broumovské klášterní knihovny.
Vystudovala Univerzitu Hradec Králové, kde postupně v letech 2015 získala bakalářský v oboru historie – archivnictví a roku 2017 magisterský titul v oboru archivnictví. Nyní zde dokončuje doktorské studium. Angažmá v projektu bylo jejím prvním stálým zaměstnáním, od roku 2021 je jejím novým působištěm Muzeum Náchodska. Odborně se věnuje kodikologii a církevním dějinám.
V projektu se podílela na přípravě dokumentu o broumovské knihovně, databáze typografických prvků, specializované mapy a výstavy. Je spoluautorkou jednoho z textů výstavního katalogu, odborné studie a monografie.

Kristina Zahradníková

Kristina Zahradníková
V projektu působila v letech 2016 - 2020 jako administrativní pracovnice
Vystudovala gymnázium v Dobrušce, a poté na Krajské zdravotnické škole obor radiologický laborant, studium dokončila v roce 1979. Vzhledem ke svým mimořádným organizačním schopnostem však už roku 1980 pracovala v různých administrativních pozicích. Od roku 2014 je zaměstnaná na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové jako referentka Katedry pomocných věd historických a archivnictví.

PhDr. Zdeněk Zahradník

PhDr. Zdeněk Zahradník
V projektu působil v letech 2016 - 2020 jako památkář a historik
Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor archivnictví – dějepis, v roce 1985 složil státní rigorózní zkoušku a obdržel titul PhDr. Navázal specializačním studiem oboru muzeologie na Masarykově univerzitě v Brně, které dokončil roku 1992. Svou pracovní kariéru začínal ve Státním oblastním archivu v Zámrsku. Dlouhá léta pracoval v Muzeu východních Čech v Hradci Králové, které v letech 1994 až 2010 řídil. Od roku 2009 spolupracuje s Univerzitou Hradec Králové. Působí také jako vedoucí Biskupské knihovny Biskupství královéhradeckého a kurátor a koordinátor přípravy expozic v Muzeu Náchodska. Zaměřuje se na historii (neprofesionálního) divadla, historické knihovny, věnuje se rovněž historii a teorii muzejního výstavnictví.
V projektu vedl přípravu dokumentu o broumovské knihovně, připravil koncepci výstavy, jejímž je hlavním tvůrcem. Je autorem studie a spoluautorem monografie.

Řešitelský tým MZK

PhDr. Jindra Pavelková, Ph.D.

PhDr. Jindra Pavelková, Ph.D.
Byla vedoucí projektového týmu MZK
Vystudovala Masarykovu univerzitu v Brně, kde roku 2004 získala magisterský titul v oboru historie – pomocné vědy historické. V roce 2008 obhájila rigorózní práci v programu historických věd a získala titul PhDr., v roce 2019 dokončila doktorské studium oboru pomocné vědy a byl jí udělen titul Ph.D. Mezi léty 2005 a 2010 pracovala v Památníku písemnictví na Moravě jako správce rajhradské benediktinské knihovny, od roku 2010 pracuje v Moravské zemské knihovně v Brně. Věnuje se zejména klášterním knihovnám a knihovědě.
V projektu se podílela na zpracování rajhradského knihovního tištěného i rukopisného fondu a na přípravě výstavy, katalogu a specializované mapy. Je spoluautorkou sborníku z konference Monastica historia V.

Mgr. Lucie Heilandová

Mgr. Lucie Heilandová, Ph.D.
V projektu působila v letech 2016-2020 jako garantka zpracování tištěných fondů rajhradské knihovny
Vystudovala Masarykovu univerzitu v Brně, kde roku 2008 získala magisterský titul v oboru historie – pomocné vědy historické – dějiny umění. V roce 2019 dokončila doktorské studium oboru teorie a dějiny umění a kultury a byl jí udělen titul Ph.D. Od roku 2004 do roku 2020 pracovala v Moravské zemské knihovně v Oddělení rukopisů a starých tisků. Od roku 2020 je zaměstnána v Národní knihovně v Oddělení rukopisů a starých tisků. Věnuje se dějinám moravského knihtisku, grafice, prvotiskům, klášterním knihovnám a uměleckým sbírkám.
V projektu zpracovávala fond rajhradských starých tisků a prvotisků a podílela se na přípravě výstavy, katalogu a specializovaných map. Je autorkou několika studií.

Mgr. Eva Richtrová, Ph.D.

Mgr. Eva Richtrová, Ph.D.
V projektu působila v letech 2016-2020 jako garantka zpracování rukopisných fondů rajhradské knihovny a sekce novodobých dějin obou klášterů
Vystudovala Masarykovu univerzitu v Brně, kde roku 2005 získala magisterský titul v oboru historie – pomocné vědy historické – dějiny umění. V roce 2016 dokončila doktorské studium oboru historie a byl jí udělen titul Ph.D. V současné době je doktorskou studentkou oboru teorie a dějiny umění v Semináři dějin umění Filozofické fakultu Masarykovy univerzity. Mezi léty 2010 a 2020 pracovala v Moravské zemské knihovně v Oddělení rukopisů a starých tisků. Věnuje se moderním dějinám českých a moravských klášterů a osudům historického mobiliáře a sbírek.
V projektu zpracovávala fond rajhradských rukopisů a je autorkou odborné monografie o novodobých dějinách Rajhradu.

Řešitelský tým Fakulty restaurování UPCE

Mgr. Radomír Slovik, BcA..

Mgr. BcA. Radomír Slovik
Byl vedoucím projektového týmu UPCE
Bakalářské studium absolvoval na Institutu restaurování a konzervačních technik Litomyšl, kde vystudoval obor restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů. Magisterské studium pak dokončil na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice, kde absolvoval obor kulturní dějiny. V současnosti na téže fakultě pokračuje v doktorském studiu oboru historie. Na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice se sídlem v Litomyšli působil nejprve jako odborný asistent a vedoucí Ateliéru konzervování a restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů. Později se stal proděkanem pro vědu a tvůrčí činnost fakulty a v roce 2017 byl zvolen děkanem. Od té doby fakultu vede. Svůj odborný zájem věnuje historii a vývoji knižní vazby a historických knihoven.
V projektu se podílel na přípravě výstavy a katalogu dohlížel na restaurování vybraných svazků. Je autorem památkového postupu a spoluautorem monografie o renesanční knižní vazbě.

MgA. Ivan Kopáčik, DiS.

MgA. Ivan Kopáčik, DiS.
V projektu působil v letech 2016-2020 jako vedoucí průzkumu knižních vazeb a garant restaurování vybraných knih
Vystudoval bakalářský obor restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů a poté magisterský obor restaurování a konzervace uměleckých a umělecko-řemeslných děl na papírových, textilních a souvisejících podložkách na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice. V letech 2015‒2017 působil jako asistent Ateliéru restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, od roku 2017 tento Ateliér vede. Svůj odborný zájem věnuje knižní kultuře a vývoji knižní vazby, je aktivním restaurátorem historických svazků.
V projektu vedl průzkum knižních vazeb v broumovské knihovně, dohlížel na restaurování vybraných svazků. Podílel se na přípravě výstavy a katalogu. Organizoval mezinárodní workshop.