O projektu

Projekt programu NAKI II Brána moudrosti otevřená. Barokní kulturní dědictví klášterů Broumov a Rajhrad: ochrana, restaurování, prezentace (DG16P02R047, doba řešení 2016- ⁠2020)


Barokní kulturní dědictví klášterů Broumov a Rajhrad: ochrana, restaurování, prezentace byl společným projektem Filozofické fakulty Univerzity v Hradci Králové, Moravské zemské knihovny v Brně a Fakulty restaurování Univerzity Pardubice.


Zaměřil se na záchranu a zpřístupnění kulturního dědictví benediktinského řádu v českých zemích. Vzhledem k rozsáhlosti sledovaného tématu se pozornost řešitelského týmu zaměřila na dva kláštery – Broumov a Rajhrad. Důvodem bylo zejména jejich bohaté a dodnes dobře dochované především knižní kulturní dědictví evropského významu, pak také hojné sociální a kulturní kontakty obou řádových domů, které umožnily komparaci a kontextualizaci materiálu a následně představení základních poznatků o knižním fondu a fungování knihoven obou klášterů. Broumov i Rajhrad byly po většinu své existence úzce spjaty s mateřským klášterem v Praze – Břevnově. Oba však získaly autonomii do té míry, aby se v nich mohl rozvíjet samostatný kulturní život, případně mecenát, bez vlivu a závislosti mateřince. Oba kláštery jsou významnými památkami a značně formovaly region, ve kterém se nalézají. Dnes se znovu těší zájmu odborné i laické veřejnosti, což zvyšuje jejich prezentační potenciál zásadního významu, který dosud nebyl zcela využit.


Cílem projektu bylo vytvoření aplikovaných výsledků využitelných pro identifikaci, prezentaci, edukaci a ochranu movitého i nemovitého kulturního dědictví klášterní knihovny broumovských a rajhradských benediktinů. Cíle projektu byly stanoveny v souladu s globálním cílem č. 2 (Kulturní dědictví) programu NAKI II. Konkrétně projekt usiloval o naplnění specifických cílů 2.1, 2.2 i 2.3, jejichž výsledkem jsou nástroje pro ochranu, identifikaci a prezentaci kulturního dědictví benediktinského řádu na území České republiky, představovaného příklady klášterů v Broumově a v Rajhradě. Pozornost byla zaměřena na knihovny obou klášterů, a to jak na samotné knižní fondy, tak také na prostory a vybavení knihoven.


Nejdůležitější výsledky projektu tvoří památkový postup pro ochranu a péči o knihovní fondy klášterních knihoven spolu s metodikou péče o prostory a vybavení interiérových historických knihoven, kterýmižto jsou obě výše uvedené knihovny adekvátními reprezentanty. Speciálním výsledkem, určeným pro práci s knižním fondem i pro jeho prezentaci je databáze typografických prvků knižního bloku a speciální software k jejímu užívání, které vytvářejí platformu pro další editační, analytickou a komparační práci s materiálem. Provenience jednotlivých tisků je představena formou čtyř specializovaných map, tři z nich prezentují knihovnu rajhradskou a jedna knihovnu broumovskou. Kulturní dědictví obou řádových domů bylo a je prezentováno laické i odborné veřejnosti formou, prozatím částečného, zpřístupnění bohatých fondů v rámci knihovního systému Aleph Moravské zemské knihovny, kam byly vkládány katalogizační záznamy všech zpracovaných knih. Projektový tým usiloval o prezentaci svých zjištění, se kterými se mohli lidé seznámit prostřednictvím výstavy s doprovodným kritickým katalogem, či video dokumentu věnovaného broumovské knihovně, jenž je volně dostupný ke zhlédnutí dokonce ve čtyřech jazykových mutacích. Odbornému fóru byly nabídnuty monografie, kritický katalog, vědecká konference se sborníkem příspěvků z této akce, řada studií ve sbornících a recenzovaných časopisech. Zároveň byly podniknuty kroky pro záchranu knižního kulturního dědictví zejména broumovského kláštera, restaurovány byly nejvzácnější a nejohroženější svazky.


Na řešení projektu se podíleli také zahraniční experti, z nichž někteří byli stálými členy projektového týmu, jiní spolupracovali na výzkumu dílčích otázek. Řadě zahraničních institucí jsme vděčni za konzultace. Výsledky projektu byly rovněž prezentovány na mezinárodním fóru, kterým byl jednak pátý ročník konferenční série Monastica historia, a také prostřednictvím video dokumentů v jazykových mutacích.

Všechny výsledky našeho projektu naleznete v sekci Výsledky projektu. V případě dalšího zájmu kontaktujte emailem hlavní řešitelku projektu.