Patrneři

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty na Břevnově

Jsme velmi vděční, že jsme získali souhlas s naším působením v broumovské konventní knihovně. Jen díky vstřícnosti majitelů broumovských majetků jsme měli přístup ke knižnímu fondu a mohli jej postupně zpracovávat. Poděkování náleží panu arciopatu P. Prokopu Siostrzonkovi, podpřevoru br. Aleši Vandrovcovi a v neposlední řadě bývalému správci Přemyslu Sochorovi (†) i současnému dohlížiteli br. Gereonovi Rudolfu Holému.
https://www.brevnov.cz/cs/

Benediktinské opatství Rajhrad

Rajhradští benediktini spolupracují s Moravskou zemskou knihovnou, členem řešitelského konsorcia, již řadu let. Plody této spolupráce jsou k dispozici laické i odborné veřejnosti ve formě publikací, výstav i zpřístupnění fondu. Bez vstřícného postoje a doslova otevřených dveří zdejší komunity by výzkum ve zdejší knihovně neprobíhal tak hladce. Poděkování patří zejména br. Naumu Vraspírovi.
http://www.rajhrad.cz/benediktini/

Agentura pro rozvoj Broumovska & Vzdělávací a kulturní centrum klášter Broumov

Obě instituce zaštiťují jména podnikatele a mecenáše Jana Školníka a jeho ženy Marcely Školníkové. Jejich hlavním záměrem je oživení a propagace regionu nacházejícího v severovýchodním cípu Čech. Předsevzali si, že navrátí broumovskému klášteru i městu Broumovu jeho dávný lesk a slávu. Mnohaleté úsilí nese své bohaté ovoce. Broumovský klášter prošel částečnou rekonstrukcí, stal se znovu kulturním centrem známým i daleko za hranicemi naší vlasti. My chceme poděkovat panu Janu Školníkovi i jeho spolupracovníkům Aleši Freiwaldovi, Daně Černotové, Lence Novotné - Jedlinkové, Pavle Semerákové, Kateřině Ostradecké a dalším za péči, kterou nám věnovali během našich broumovských pobytů a za veškerou spolupráci.
https://klasterbroumov.cz/

Státní oblastní archiv Zámrsk – oddělení Státní okresní archiv Hradec Králové

Se Státním oblastním archivem v Zámrsku a jednotlivými státními okresními archivy spolupracuje příjemce koordinátor projektu Univerzita Hradec Králové dlouhodobě. Zvláště spolupráce se Státním okresním archivem v Hradci Králové je velmi úzká. Katedra pomocných věd historických a archivnictví společně s archivem provozují po léta digitalizační pracoviště, které využili členové řešitelského týmu i v průběhu projektu. Vstřícnosti a profesnímu porozumění ředitele SOA Iva Šulce jeho zástupce Radka Pokorného vděčíme za možnost zřídit v archivu detašované projektové pracoviště, kde byly zpracovávány knihy z broumovské knihovny. Děkujeme také pracovníkům okresního archivu, jeho vedoucímu Martinu Landsmannovi a archivářům Jiřímu Pavlíkovi a Janu Koškovi za to, že podporovali činnost detašovaného pracoviště a vždy pomohli s řešením obtíží, které se občas vyskytly.
https://vychodoceskearchivy.cz/

Muzeum Náchodska

Na počátku projektu zůstal stranou naší pozornosti bývalý benediktinský klášter v Polici nad Metují. Klášter v Polici však byl součástí břevnovského archisteria, také zde se nacházela knihovna, ve 14. století snad i rozsáhlejší a lépe vybavená než ta broumovská. Její pozůstatky nyní spravuje v rámci své expozice Muzeum Náchodska. Díky vstřícnosti vedení muzea, ředitele Sixta Boloma Kotari, zástupce ředitele Jana Tůmy i správkyně pobočky v Polici nad Metují Drahomíry Večeřové, jsme zde mohli nad původní plán prezentovat naši výstavu doplněnou aspoň o základní poznatky týkající se polické knihovny. Muzeu patří díky i za konzultační činnost v průběhu projektu.
http://www.muzeumnachod.cz/

Další partneři

Za dílčí spolupráci a podporu v průběhu projektu dále děkujeme: Diecéznímu archivu v St. Pöltenu (Rakousko); asociaci ICARUS (sídlo v Rakousku); Knihovně a archivu Královéhradeckého biskupství; Knihovně kláštera v Admontu (Rakousko); Knihovně a archivu kláštera ve Zwettlu (Rakousko); Knihovně kláštera ve Waldsassen (Německo); Knihovně kláštera v St. Gallen (Švýcarsko); Univerzitní knihovně v Toruni (Polsko); Královéhradeckému kraji; Moravskému zemskému Archivu; Muzeu Broumovska; Národnímu archivu; Státnímu okresnímu archivu v Náchodě; Strahovské knihovně.