Členové týmu

Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D.
Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D., Univerzita Hradec Králové (UHK) - hlavní řešitelka projektu

 • Výzkumná činnost zaměřena na sfragistiku, diplomatiku, kodikologii a církevní dějiny.
 • Od r. 2010 působí jako odborná asistentka na Katedře pomocných věd historických a archivnictví FF UHK, předtím interní doktorandka Ústavu archivnictví a pomocných věd historických FF MU.
 • Projekty:
  • 2012-2015, Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, inovátor a lektor  projektu financovaného MŠMT z programu ESF OPVK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0106  s názvem MOFFINO - Modernizace a inovace studijních oborů Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.
  • 2010, 2012, Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, lektor projektu MODES - Moderní učitel dějepisu a společenských věd financovaného MŠMT z programu ESF OPVK reg. č. CZ.1.07/1.3.00/14.0043.
  • 2010 - 2011, Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, inovátor a lektor projektu financovaného MŠMT z programu ESF OPVK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0342 s názvem PROFFINO - Inovace studijních programů Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.
  • 2010 - 2015, Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, hlavní řešitel a spoluřešitel projektů specifického výzkumu a institucionální podpory zaměřených na pomocné vědy historické. 
 • Pedagogická činnost:
  • 2010 - 2015 výuka kodikologie na Katedře pomocných věd historických a archivnictví, včetně výběrových přednášek k Dějinám knižní kultury, a to i pro zahraniční studenty pobývající na FF UHK v rámci programu Erasmus.
  • 2014 - Ocenění cenou Rektora MU za "vynikající disertační práci".
  • 2013 - Hlavní organizátorka a kurátorka výstavy soukromé sbírky pečetí pana Libora Kratochvíla "Poklady z vosku", konané v dubnu-květnu 2013 v prostorách Biskupství Královéhradeckého.
  • 2010 - Hlavní organizátorka mezinárodní studentské vědecké konference zaměřené na pomocné vědy historické, mj. na kodikologii. "Církevní dějiny ve světle pomocných věd historických."
  • Od r. 2005 členka České archivní společnosti, dříve předsedkyně a místopředsedkyně Brněnské studentské sekce.

Zuzana Řezníčková
Bc. Zuzana Řezníčková - ekonom projektu

 • Absolventka oboru Klinická biologie a chemie Univerzity Pardubice.
 • V letech 1997 – 1998 pracovala ve společnosti zabývající se nákupem a distribucí laboratorních biochemických a mikrobiologických souprav.
 • V letech 1999 – 2005 se věnovala pojišťovnictví.
 • Od roku 2005 působí na FF UHK, do poloviny roku 2010 jako asistentka děkana. Od června 2010 pracuje na Oddělení vědy a výzkumu FF UHK.
 • Zajišťuje administrativní a ekonomickou podporu vědcům a působí jako projektová manažerka.
 • Výzkumná činnost zaměřena na sfragistiku, diplomatiku, kodikologii a církevní dějiny.

Mag. Anderas Gamerith, UHK
Mag. Andreas Gamerith, UHK - Zahraniční specialista, kunsthistorik, odborník na barokní interiérové knihovny – jejich výzdobu a zařízení. Podílí se na publikačních výstupech A, B, J a hlavních výstupech E a Nmet.

Mgr. Anna Holešová, UHK
Mgr. Anna Holešová, UHK - katalogizace a digitalizace knižního fondu broumovské knihovny
Studentka doktorského studijního programu oboru Archivnictví na Katedře pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Podílí se na katalogizaci a digitalizaci knižního fondu broumovské knihovny a na tvorbě specializované databáze typografické výzdoby tisků české a moravské provenience.

Mgr. Lenka Horáková, Ph.D., UHK
Mgr. Lenka Horáková, Ph.D., UHK - Garant zpracování tištěných i rukopisných fondů, výzkum knižní kultury, vedoucí první a třetí etapy, podílí se na publikačních výstupech A, B, J, z hlavních výstupů E a Nmap.
Působí od roku 2005 jako odborná asistentka na Katedře pomocných věd historických a archivnictví na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové. V letech 2004 – 2006 pracovala v Moravské zemské knihovně v Brně na Oddělení rukopisů a starých tisků. V roce 2010 obhájila na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně disertační práci s názvem Vývoj novověkých rukopisně tradovaných modlitebních knih na území jižní Moravy.

Mgr. Jindřich Kolda, UHK
Mgr. Jindřich Kolda, UHK - Památkář - stavebně-technický a stavebně-historický průzkum. Podílí se na publikačních výstupech typu A, B, J a hlavních výstupech E a Nmet.
V letech 2005-2017 zaměstnanec Národního památkového ústavu, postupně územní odborné pracoviště Pardubice a Josefov, územní památková správa Sychrov, z toho 2010-2017 správce uměleckých sbírek Hospitalu Kuks. V letech 2012-2017 archivář Českého farmaceutického muzea v Kuksu. Od 2015 student doktorského studia na Katedře pomocných věd historických a archivnictví FF UHK. Od 2017 pedagogické a vědecké působení na Katedře sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové.

Mgr. Jan Košek, UHK
Mgr. Jan Košek, UHK - účást v projektu
Archivář a historik. Vystudoval archivnictví a historii na Univerzitě Hradec Králové. Působí jako archivář ve Státním okresním archivu Hradec Králové. Zároveň externě přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové. Zaměřuje se na regionální dějiny 2. pol. 20. století, digitalizaci a fotografické sbírky.

Mgr. Martina Vítková, UHK
Mgr. Martina Vítková, UHK - katalogizace a digitalizace knižního fondu broumovské knihovny
Studovala historii na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Po absolvování studia pracovala v Národním památkovém ústavu na územním odborném pracovišti v Telči.

Mgr. Eva Vodochodská, UHK
Mgr. Eva Vodochodská, UHK - péče o knižní fond broumovské klášterní knihovny
Studentka doktorského studijního programu oboru Archivnictví na Katedře pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty UHK. Pečuje o knižní fond broumovské klášterní knihovny a zároveň se podílí na jeho digitalizaci.

PhDr. Zdeněk Zahradník
PhDr. Zdeněk Zahradník, UHK - Vedoucí a metodik stavebně-historického a stavebně-technického průzkumu, vedoucí druhé etapy. Podílí se na publikačních výstupech typu A, B, J a hlavních výstupech E a Nmet.
Po ročním působení ve Státním oblastním archivu v Zámrsku (1974-1975) absolvoval v letech 1975 až 1980 studium oboru archivnictví - dějepis na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze – závěrečná práce Studie o nižší církevní správě v předbělohorském období. V roce 1985 získal titul PhDr. V letech 1989 až 1992 absolvoval specializační studium na filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v oboru muzeologie. V letech 1982 pracoval v různých pozicích v Muzeu východních Čech v Hradci Králové, v letech 1994-2010 jako ředitel. V období 2010-2012 redaktor vydavatelství Garamon v Hradci Králové (např. Encyklopedie města Hradec Králové). Od r. 2012 působí na Univerzitě Hradec Králové, kde přednáší pro KPVHA a HiÚ, a od r. 2015 v rámci tzv. Diecézního konzervátorského centra Biskupství Královéhradeckého.
V rámci projektu NAKI publikoval příspěvek Fond knihovny benediktinského kláštera v Broumově a jeho evidence na přelomu 18. a 19. století. Východočeské listy historické 37/2017, str. 87 – 110. Podílí se na přípravě výstavy o knihovních fondech klášterů Broumov a Rajhrad (2019), filmu o broumovské knihovně a zpracování metodiky jejího provozu.

Kristina Zahradníková
Kristina Zahradníková, UHK - administrativní pracovník
Původní vzdělání radiologická laborantka. V letech 1980 až 1991 pracovala jako samostatný odborný pracovník sdruženého závodního klubu (zajišťování a organizace kulturních, vzdělávacích a společenských akcí apod.) Od r. 1991 do 1993 samostatný referent výrobního odboru firmy KBA-Grafitec s.r.o. Dobruška, v letech 1993 – 2012 tamtéž samostatný pracovník personalistiky, požární techniky, zvláštních úkolů a bezpečnosti práce. Od r. 2014 referentka Katedry pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.
V rámci projektu NAKI zajišťuje administrativu projektu.

PhDr. Jindra Pavelková
PhDr. Jindra Pavelková, Moravská zemská knihovna (MZK) - koordinace projektu za příjemce - Moravská zemská knihovna v Brně

 • Projekty:
  • 2004-2010, Moravská zemská knihovna v Brně, odborný pracovník na výzkumném záměru MK00009494301 "Historické fondy MZK". Výzkumný záměr postupně zpřístupnil historické sbírky a další unikátní fondy MZK badatelům i laické veřejnosti prostřednictvím metadatového katalogu a digitální knihovny těchto fondů.
  • 2005-2011, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, výzkumný pracovník výzkumného záměru MSM 0021622426: "Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura". Středisko vzniklo s cílem zkoumat závažné a aktuální otázky kořenů středoevropské historické a kulturní identity s důrazem na úlohu historických zemí. Sjednocuje partikulární výzkumy na Filozofické fakultě MU v Brně a podstatně je rozšiřuje a prohlubuje spoluprací s dalšími vědeckými pracovišti v České republice i v zahraničí.
  • 2012-2015, Moravská zemská knihovna v Brně, hlavní řešitel projektu NAKI
  • DF12P01OVV047 Benediktinský klášter Rajhrad jako kulturní fenomén
  • V letech 2005-2010 odbornou správkyní historické klášterní rajhradské knihovny
  • Výzkum v oblasti rajhradské historické knihovny a dějin kláštera
 • Pedagogická činnost:
  • FFMU - předmět Dějiny knižní kultury I, II pro Kabinet informačních studií a knihovnictví a Kniha a historické knihovní celky na Ústavu pomocných věd historických a archivnictví

Mgr. Lucie Heilandová, MZK
Mgr. Lucie Heilandová, MZK - Garant zpracování tištěných fondů

Mgr. Eva Richtrová, MZK
Mgr. Eva Richtrová, MZK - Garant zpracování rukopisných fondů

Mgr. Radomír Slovik, BcA., Univerzita Pardubice (UPa)
Mgr. Radomír Slovik, BcA., Univerzita Pardubice (UPa) - koordinace projektu za příjemce - Univerzita Pardubice

 • 2006 – 2015: Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, výzkum zaměřený na historii a vývoj knižní vazby a historických knihoven. V rámci výzkumné činnosti byly provedeny např. tyto realizace:
  • 2014: Komplexní restartování rukopisu – Graduál z roku 1505. Muzeum Jindřichohradecka.
  • 2013:Vyhotovení faksimile dvoulistu tzv. Kutnohorské Bible (dvoulist vsazen do knižního bloku s částečnou faksimilií vazby). Muzeum Vysočiny Třebíč.
  • 2012: Vyhotovení faksimile 11 středověkých pečetí (ve voskové a dřevěné misce, přitištěné, pečetě s papírovou clonou). Studio Trinity Olomouc v spolupráci se Státním okresním archivem v Olomouci.
  • 2011: Vyhotovení faksimile gotické řezané vazby z kartouzy v Dolanech pro Vlastivědné muzeum v Olomouci. 
 • Restaurování dvou starých tisků (1577, 1596) ze sbírek Muzea vysočiny v Třebíči.

Pedagogická a ostatní činnost:

 • Fakulta restaurování, Univerzita Pardubice: proděkan pro vědu a tvůrčí činnost, vedoucí Atelieru restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů.
 • od 2005 Držitel povolení Miÿ stቐˮstva kultury ČR k restaurování uměleckořemeslných děl z papíru, knižní vazby, papírového aktového materiálu, map, plánů a grafik
 • Vedení Odborného vzdělávacího cyklu pro specialisty v oblasti památkové péče Irácké republiky na FR UPa v letech 2006, 2009, 2012, 2013.
 • Vedení rekvalifikačního kurzu „Konzervátor knih a tisků“ pro pracovníky v kultuře – 2011.
 • výuka v oblasti technik konzervace a restaurování papíru a papírových dokumentů, restaurování knihy a knižní vazby, pergamenu, usní a pečetí.
 • Výuka v oblasti dějin knižní kultury, vývoje historické knižní vazby a historické výroby a zpracování pergamenu.
 • Výzkumná činnost zaměřená zejména na historii a vývoj knižní vazby a historických knihoven.
 • Samostatná konzervátorská a restaurátorská praxe v oblasti restaurování uměleckořemeslných děl z papíru, knižní vazby, papírového aktového materiálu, map, plánů a grafik.

MgA. Ivan Kopáčik, DiS., Univerzita Pardubice (UPa)
MgA. Ivan Kopáčik, DiS., Univerzita Pardubice (UPa) - Vedoucí týmu provádějícího průzkum knižních vazeb a připravujícího památkový postup