O projektu

Projekt programu NAKI II Brána moudrosti otevřená. Barokní kulturní dědictví klášterů Broumov a Rajhrad: ochrana, restaurování, prezentace (2016-⁠2020)

Barokní kulturní dědictví klášterů Broumov a Rajhrad: ochrana, restaurování, prezentace je společným projektem Filozofické fakulty Univerzity v Hradci Králové, Moravské zemské knihovny v Brně a Fakulty restaurování Univerzity Pardubice.

Zaměřuje se na záchranu a zpřístupnění kulturního dědictví benediktinského řádu v českých zemích. Vzhledem k rozsáhlosti sledovaného tématu byly jako hlavní pro výzkum vybrány dva kláštery – Broumov a Rajhrad. Důvodem je zejména jejich bohaté a dodnes dobře dochované především knižní kulturní dědictví evropského významu, pak také hojné sociální a kulturní kontakty obou řádových domů, které umožňují komparaci materiálu a následné vyvození primárních závěrů. Oba kláštery podléhaly po většinu své existence mateřskému klášteru v Praze - Břevnově, byly tedy na stejné hierarchické úrovni v rámci českých benediktinských klášterů. Oba však získaly autonomii do té míry, aby se u nich mohl rozvíjet samostatný kulturní život, případně mecenát, bez vlivu a závislosti mateřince. Oba kláštery jsou významnými památkami a značně formovaly region, ve kterém se nalézají. Dnes se znovu těší zájmu odborné i laické veřejnosti, což zvyšuje jejich prezentační potenciál zásadní významu, který dosud nebyl zcela využit.


Cílem projektu je vytvoření aplikovaných výsledků využitelných pro identifikaci, prezentaci, edukaci a ochranu movitého i nemovitého kulturního dědictví klášterní knihovny broumovských a rajhradských benediktinů.

Cíle projektu jsou stanoveny v souladu s globálním cílem č. 2 (Kulturní dědictví) programu NAKI II.

Konkrétně se jedná o specifické cíle 2.1, 2.2 i 2.3, neboť budou vyvinuty nástroje pro ochranu, identifikaci a prezentaci kulturního dědictví benediktinského řádu na území České republiky, představovaného konkrétně kláštery v Broumově a v Rajhradě. Pozornost je zaměřena na knihovny obou klášterů, a to jak na samotné knižní fondy, tak také na prostory a vybavení knihoven. Budou vyvinuty: 1. památkový postup pro ochranua péči o knihovní fondy klášterních knihoven, 2. metodika péče o prostory a vybavení interiérových barokních knihoven, kterýmižto jsou obě výše uvedené knihovny adekvátními reprezentanty. Specificiálním výstupem pro prezentaci bude databáze typografických prvků knižního bloku a speciální software k jejímu užívání, které vytvoří platformu pro další editační, analytickou a komparační práci s materiálem. Kulturní dědictví obou řádových domů bude prezentováno laické i odborné veřejnosti formou zpřístupněníbohatých fondů (knihovních, archivních) a dalších prezentačních aktivit: výstavy, video dokumentu, odborných knih, studií ve sbornících a recenzovaných časopisech. Zároveň budou podniknuty kroky pro záchranu knižního kulturního dědictví zejména broumovského kláštera, restaurovány budou nejvzácnější a nejohroženější knihy. Skladba fondů bude prezentována formou uživatelsky příjemných specializovaných map.